About us

About Us

เกี่ยวกับเรา

Ultimate Logistic

บริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางเครื่องบิน
อีกทั้งยังให้บริการครอบคลุมอีกหลากหลายด้าน รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

” One – Stop Logistics Service “

เกี่ยวกับเรา บริการนำเข้าสินค้ายุโรป ขนส่งสินค้า นำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน ส่งออก

Logistic service

บริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด
นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการให้บริการจัดการขนส่ง
เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้าที่ครบวงจร
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
และการจัดการด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งของลูกค้า รวมถึงพิธีการด้านศุลกากร

” One – Stop Logistics Service “

Freight Forwarder service

บริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด
เราให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมไปถึงการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก
เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
ลูกค้าจะได้รับการบริการขนส่งที่ดีที่สุดและสินค้าได้รับความปลอดภัยที่สุด

” Import & Export around the world “